Vejledning om optagelse

Ved at ønske sit barn optaget på Hillerød Privatskole tilslutter man sig som forældre til skolens målsætning og værdigrundlag, og at man som forældre har en positiv forventning og tillid til samarbejdet med skolen.

Ansøgere
Man søger ved at udfylde et ansøgningsskema og indsende det til skolen. Så vil man såfremt der er plads på det søgte klassetrin, få nærmere besked. Hvis ikke der er plads vil man komme på venteliste.

Optagelse 0.- 9.klasse
Når man søger optagelse til 0.-9.klasse vil man blive skrevet på en venteliste, og indkaldt til en optagelsessamtale, når der plads på den søgte klassetrin.

Skolepenge
Skolepenge betales hver måned forud.

Skolepengene kan reguleres. Sker dette, varsles forældrene herom mindst 2 måneder før forhøjelsen af skolepengene træder i kraft.

Udmeldelse i løbet af skoleåret
Tages et barn ud af skolen i løbet af skoleåret, betales der skolepenge for den måned, hvor barnet udmeldes samt den efterfølgende måned.

Restance
Rettidig betaling af skolepenge er grundlaget for det statstilskud, som hver enkelt barn får, når de går i en privat skole. Undladelse af betaling af skolepenge kan medføre bortfald af tilskud og en efterfølgende opregulering af forældrebetalingen.

Kommer forældre i restance med betaling af skolepenge, tilsendes de en påmindelse fra skolen. Gentagen påmindelse om manglende betaling resulterer inddrivelse af restancer gennem inkasso.

Skolepengesatserne på Hillerød Privatskole pr. 01.01.2017 er følgende:

Der indføres ny søskenderabat fra 1.12.2018. 

Første barn betaler fuld pris, andet barn reduktion på 20%, tredje barn 30%, fjerde barn 40% og femte barn 50%.

Fra 1.12.2018 forhøjes skolepengene.

• 0. – 1. klasse 1200 kr./mdr.
• 2. – 5. klasse med 1400 kr./mdr.
• 6. – 8. klasse med 1500 kr./mdr.
• 9. klasse med 1200 kr./mdr

Forhøjelserne skyldes, at udflugter fremover betales af skolen.
Stigningen 2.- 5. klasse er begrundet i, at hytteturen er skolebetalt og at lejrskolen i 6. klasse er skolebetalt, og stigningen 6.- 8. klasse skyldes den obligatoriske studierejse i 8. klasse.

Øvrige skolepengesatser:

• SFO : 600 kr. pr. måned
• Skolebus : 800 kr. pr. Måned
• Mini-SFO (Førskole) : 1800 kr. pr. måned
• Sommer sfo’en holder åben de første to uger i juli måned + 1.august til skolestart: 1800 kr. (hvis der er nok tilmeldinger)
• Der ydes ikke søskende rabat til SFO og Skolebus.
• Ved indmeldelse betales 2000 kr. i indmeldelsesgebyr.
• Skolepenge betales over 12 måneder.
• SFO betaling foregår over 11 måneder, dog skal de elever der er tilmeldt til sommer-SFO skal betale over 12 måneder.
• Der er et opsigelsesvarsel på 1 måned fra den 1. på udmeldelse fra Hillerød Privatskole. Opsigelsen skal ske skriftlig.
• Det er et krav at skolepengebetalingerne er tilmeldt PBS.
• Venligst kontakt kontoret ved problemer med tilmelding til Betaling service.

Ansøgningsskema

Elev:*
Min adresse er:*
CPR–nummer:*
Hvis der ikke er plads, ønsker jeg at blive optaget på venteliste.
Vil at starte i:*
For skoleåret:*
Nuværendeskole :*
Nuværende klassetrin:*

Som skolen bør kende på forhånd:

Eventuelle personlige oplysninger (f.eks. sygdom, handicap eller andre særlige forhold)

Oplysninger om barnets forældre

Faders:*
Faders adresse er:
Faders CPR–nummer:*
Faders Mobil tlf.:*
Faders Privat tlf.:
Faders E-mail:*
Moders:*
Moders adresse er:
Moders CPR–nummer:*
Moders Mobil tlf.:*
Moders Privat tlf.:
Moders E-mail:*
Verification: